Superkarmy.pl - Royal Canin, Eukanuba, Pro Plan ...
   » STRONA GŁÓWNA » Moje Konto  |  Zawarto¶ć koszyka  |  Zamówienie   
Kategorie
PIES

KOT

ZWIERZˇTKA

PREZENTY

PTAKI DZIKIE

Producenci
Nowo¶ci więcej
ORIJEN Cat Fit & Trim 5.4kg
ORIJEN Cat Fit & Trim 5.4kg
209,90zł
Wyszukiwanie
 
Wpisz słowo aby wyszukać produkt.
Wyszukiwanie Zaawansowane
Informacje
Jak kupować
Dostawa i wysyłka
Sklepy w Poznaniu
Regulamin sklepu
Kontakt
sklep@superkarmy.pl

tel. 61 855 15 44
tel. 600 466 983

NASZE SKLEPY ZOOLOGICZNE
W POZNANIU


SMOCHOWICE
ul. Chodzieska 29
60-418 Poznań

pn-pt 11.30-18.30
so 10.00-14.00
tel./fax 61 855 15 44
tel. 600 466 983

RATAJE
Os. O¶wiecenia 53
61-208 Poznań

pn-pt 10.30-18.30
tel. 61 887 11 22
tel. 600 466 983

WINOGRADY
Os. Wichrowe Wzgórze paw. 103
( wjazd od
ul. Murawa )
61-699 Poznań

pn-pt 10.30-18.30
tel. 61 66 67 903
tel. 600 466 983

WINOGRADY-NEWA
Os. Wichrowe Wzgórze 121 paw.19
( wjazd od
ul. Połabskiej )
61-699 Poznań

pn-pt 10.30-18.30
tel. 61 630 39 38
tel. 600 466 983

WINOGRADY
Os. Pod Lipami 104 A
( wjazd od
ul. Słowiańskiej )
61-640 Poznań

pn-pt 10.30-18.30
tel. 600 466 983


WINIARY
ul. Pi±tkowska 105
60-648 Poznań

pn-pt 10.30-18.30
tel. 600 466 983
tel. 668 582 988

¦WIERCZEWO
Ul. Leszczyńska 192
61-411 Poznań

pn-pt 10.30-18.30
tel. 61 832 59 27
tel. 600 466 983

STAROŁĘKA
Ul.Starołęcka 235
61-361 Poznań

pn-pt 10.30-18.30
tel. 660 047 608
POLITYKA PRYWATNO¦CI SKLEPU INTERNETOWEGO SUPERKARMY.PL

1. Informacje ogólne

Niniejsza polityka prywatno¶ci Sklepu Internetowego Superkarmy.pl ma charakter informacyjny, co oznacza Ľe nie jest ona żródłem obowi±zków dla Klientów Sklepu ( nie jest więc ani umow± ani regulaminem ). Polityka prywatno¶ci zawiera przede wszystkim wszelkie kwestie zwi±zane z przetwarzaniem danych osobowych w Sklepie Internetowym Superkarmy.pl

2. Kto jest Administratorem danych

Administratorem wszelkich danych osobowych zbieranych za po¶rednictwem Sklepu Internetowego Superkarmy.pl jest Jacek Michalus prowadz±cy działalno¶ć gospodarcz± pod firm± CDG Jacek Michalus. Firma wpisana jest do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalno¶ci Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez Ministra Przedsiębiorczo¶ci i Technologii. Firma posiada nadany nr NIP 782-106-94-56 i REGON 639749424 Adres siedziby firmy i adres korespondencyjny do doręczeń to: ul. Chodzieska 29, 60-418 Poznań. Kontaktować moĽna się z nami takĽe za pomoc± poczty elektronicznej wysyłaj±c korespondencję na adres sklep@Superkarmy.pl

3. Jak dbamy o dane osobowe naszych Klientów

Dane osobowe przetwarzamy zgodnie z obowi±zuj±cymi przepisami prawa, w szczególno¶ci zgodnie z rozporz±dzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi±zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (rozporz±dzenie o ochronie danych) - zwane dalej „RODO”

4. Po co zbieramy dane i jak je przetwarzamy ?

Podstaw± przetwarzania danych osobowych Klienta jest przede wszystkim konieczno¶ć wykonania umowy, której Klient jest stron± lub konieczno¶ć podjęcia na jego Ľ±danie działań przed jej zawarciem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) Innymi słowy – podanie okre¶lonych danych osobowych podczas procesu zakładania konta w naszym sklepie, a póżniej podczas dokonywania zakupów niezbędne jest by¶my mogli wywi±zać się z umowy tzn. by¶my mogli dostarczyć Ci zamówione produkty lub umoĽliwić Ci ich odbiór w naszych sklepach stacjonarnych po uprzedniej ich rezerwacji. Twoje dane przetwarzać będziemy w całym procesie dokonywania zakupów w naszym sklepie. Oznacza to między innymi: zawarcie i realizację umowy sprzedaĽy, rezerwację produktów lub podjęcie działań na Ľ±danie przyszłego Klienta przed jej zawarciem (Twoje dane osobowe s± nam potrzebne do realizacji Twojego zamówienia i wykonania zawartej umowy – w szczególno¶ci potwierdzenia jego złoĽenia oraz zarezerwowania lub wysłania do Ciebie wybranego produktu, jak równieĽ w razie potrzeby skontaktowania się z Tob± w tej sprawie), przyjmowanie i rozpatrywanie reklamacji, dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami, równieĽ osób trzecich, wypełnienie obowi±zków prawnych wynikaj±cych z przepisów, np. podatkowych i rachunkowych, zwłaszcza w przypadku umów odpłatnych, prowadzenie korespondencji z Tob±, w tym udzielania odpowiedzi na wiadomo¶ci od Ciebie.

5. Z jakich informacji o Tobie korzystamy?

Do wypełnienia umowy niezbędne s± dane zawarte w formularzu rejestracji - w szczególno¶ci: imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowo¶ć, kraj), adres zamieszkania/prowadzenia działalno¶ci/siedziby [jeĽeli jest inny niĽ adres dostawy], a w przypadku Klientów niebęd±cych konsumentami dodatkowo nazwa firmy oraz numer identyfikacji podatkowej - NIP )

6. Komu przekazujemy Twoje dane ?

Realizuj±c proces sprzedaĽ musimy korzystać z usług podmiotów zewnętrznych. Oczywi¶cie w trosce o Twoje dane korzystamy tylko z podmiotów gwarantuj±cych spełnianie wszelkich standardów wynikaj±cych z RODO. Twoje dane mog± więc być przekazywane podmiotowi obsługuj±cemu płatno¶ci elektroniczne ( je¶li z nich skorzystasz ), firmie kurierskiej ( je¶li zamówienie będzie wysyłane ), dostawcy usług informatycznych, dostawcy oprogramowania komputerowego do prowadzenia Sklepu Internetowego, dostawcy poczty elektronicznej i hostingu oraz dostawcy oprogramowania do zarz±dzania firm±. Twoje dane udostępniamy jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejsz± polityk± prywatno¶ci.

7. Jak długo przechowujemy Twoje dane ?

Twoje dane osobowe mog± być przechowywane przez okres korzystania ze sklepu Superkarmy.pl (przy czym mog± zostać usunięte po trzech latach od Twojej ostatniej aktywno¶ci w sklepie ), a je¶li zwi±zane s± z technologi± cookies i podobnymi, w zaleĽno¶ci od kwestii technicznych, do czasu usunięcia tych plików przy pomocy ustawień przegl±darki / urz±dzenia (przy czym usunięcie plików nie zawsze jest toĽsame z usunięciem Danych Osobowych uzyskanych za po¶rednictwem tych plików, st±d moĽliwo¶ć sprzeciwu). JeĽeli przetwarzanie danych uzaleĽnione jest od Twojej zgody to mog± być przetwarzane dopóki nie zostanie ona cofnięta. W kaĽdym przypadku Twoje dane będ± przechowywane równieĽ wtedy, gdy przepisy prawa (np. księgowe lub podatkowe) będ± zobowi±zywać Administratora do ich przetwarzania. Dane osobowe będziemy przechowywać dłuĽej na wypadek, gdyby Klient miał wobec Administratora jakiekolwiek roszczenia, w celu dochodzenia roszczeń przez Administratora, b±dż w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami osób trzecich, przez okres ich przedawnienia okre¶lony przepisami prawa, w szczególno¶ci kodeksu cywilnego. W zaleĽno¶ci od zakresu Danych Osobowych i celów ich przetwarzania mog± być więc one przechowywane przez róĽny okres. W kaĽdym przypadku decyduje dłuĽszy termin przechowywania Danych Osobowych.

8. Czy Twoje dane podlegaj± profilowaniu ?

Nie - nie prowadzimy profilowania Twoich danych.

9. Czy Twoje dane s± przekazywane równieĽ do państw trzecich (spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego)?

Nie - Twoje dane nie s± przekazywane do Państw trzecich.

10. Twoje prawa w zakresie ochrony danych osobowych

W kaĽdym czasie przysługuje Ci prawo do:

- wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
- przenoszenia Danych Osobowych, które dostarczył Administratorowi i które s± przetwarzane w sposób zautomatyzowany, a przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub na podstawie umowy, np. do innego administratora;
- dostępu do Danych Osobowych (w tym np. otrzymania informacji, które Dane Osobowe s± przetwarzane);
- Ľ±dania sprostowania i ograniczenia przetwarzania (np. je¶li Dane Osobowe s± nieprawidłowe) lub usunięcia Danych Osobowych (np. w przypadku, gdy były one przetwarzane niezgodnie z prawem);
- cofnięcia kaĽdej wyraĽonej Administratorowi zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez Administratora zgodnie z prawem przed jej cofnięciem.
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dotycz±cych go Danych Osobowych dokonywanego w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub strony trzeciej, w tym w szczególno¶ci wobec przetwarzania na potrzeby marketingu, w tym profilowania (jeĽeli nie ma innych waĽnych prawnie uzasadnionych podstaw przetwarzania nadrzędnych wobec interesów Klienta).

11. Pliki Cookies i podobne technologie

Dla Państwa wygody sklep Superkarmy.pl prowadzony przez CDG Jacek Michalus z siedzib± w Poznaniu, ul. Chodzieska 29, 60-418 Poznań moĽe uĽywa plików cookies i podobnych technologii m.in. po to, by dostosować jego działanie do potrzeb uĽytkowników oraz w celach statystycznych. Cookies to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedza internauta, do urz±dzenia internauty. Cookies uĽywaj± teĽ serwisy, do których się odwołujemy np. Facebook. W przegl±darce internetowej moĽna zmienić ustawienia dotycz±ce cookies. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowanych tu cookies. Sklep Superkarmy.pl stosuje cookies wydajno¶ciowe, czyli słuĽ±ce do zbierania informacji o sposobie korzystania ze strony, by lepiej działała, oraz funkcjonalne, czyli pozwalaj±ce ?pamiętać? o ustawieniach uĽytkownika). To np.: - cookies google-analytics.com ? statystyki dla strony www.Superkarmy.pl - cokies sesyjne (wygasaj± po zakończeniu sesji). Serwisy obce, z których materiały przedstawiamy np. firmy Royal Canin, mog± takĽe uĽywać cookies, które umoĽliwiaj± logowanie się, oraz słuĽ± dostarczaniu reklam odpowiadaj±cych upodobaniom i zachowaniom uĽytkownika. Poziom ochrony przed cookies moĽna ustawić w swojej przegl±darce internetowej ? aĽ do całkowitego blokowania plików cookies. Zwiększa to poziom bezpieczeństwa i ochrony danych, ale moĽe takĽe uniemoĽliwiać niektóre funkcje, np. logowanie do strony www.Superkarmy.pl lub dokonywanie zakupów w naszym sklepie internetowym. Jak zmienia się ustawienia w Państwa przegl±darce znajdziecie Państwo w jej plikach pomocy.

12. Jak zabezpieczamy Twoje dane?

Administrator uwzględniaj±c stan wiedzy technicznej, koszt wdraĽania oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolno¶ci osób fizycznych o róĽnym prawdopodobieństwie wyst±pienia i wadze zagroĽenia, stosuje odpowiednie ¶rodki techniczne i organizacyjne zapewniaj±ce ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiedni± do zagroĽeń oraz kategorii danych objętych ochron±, a w szczególno¶ci zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupowaĽnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnion±, przetwarzaniem z naruszeniem obowi±zuj±cych przepisów oraz zmian±, utrat±, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Oczywi¶cie ze względów bezpieczeństwa nie moĽemy szczegółowo opisać jakie stosujemy zabezpieczenia.

13. Postanowienia końcowe

Niniejsza wersja Polityki obowi±zuje od dnia 24.05.2018 roku. Oczywi¶cie zastrzegamy sobie prawo do jej zmian w sytuacji gdy zmieni± się przepisy prawne czy teĽ wprowadzone zostan± do naszego sklepu nowe rozwi±zania technologiczne. KaĽdorazowa zmiana zostanie wyrażnie oznaczona now± dat± obowi±zywania kolejnej wersji.
Kontynuuj
Koszyk więcej
...jest pusty
Polityka Prywatno¶ci

Dostawa,Płatno¶ć

Zaloguj się
Adres E-mail:
Hasło:

Nie pamiętasz hasła?

Bezpieczne logowanie

Nowe konto
Sklepy - Poznań

Dowóz - Poznań

Promocje więcej
PRO PLAN OPTI HEALTH adult medium 14kg
PRO PLAN OPTI HEALTH adult medium 14kg
191,90zł
138,17zł
--------- Fitmin cat Purity Urinary indyk 400g+400g PROMOCJA
Fitmin cat Purity Urinary indyk 400g+400g PROMOCJA
29,90zł
29,90zł
--------- Fitmin cat Purity Senior królik jagnięcina 400g+400g PROMOCJA
Fitmin cat Purity Senior królik jagnięcina 400g+400g PROMOCJA
29,90zł
29,90zł
--------- Fitmin cat Purity Kitten kurczak 400g+400g PROMOCJA
Fitmin cat Purity Kitten kurczak 400g+400g PROMOCJA
29,90zł
29,90zł
--------- Fitmin cat Purity Indoor ryba 400g+400g PROMOCJA
Fitmin cat Purity Indoor ryba 400g+400g PROMOCJA
29,90zł
29,90zł
--------- Fitmin cat Purity Hairball wołowina 400g+400g PROMOCJA
Fitmin cat Purity Hairball wołowina 400g+400g PROMOCJA
29,90zł
29,90zł
--------- Fitmin cat Purity Dental jagnięcina 400g+400g PROMOCJA
Fitmin cat Purity Dental jagnięcina 400g+400g PROMOCJA
29,90zł
29,90zł
--------- Fitmin cat Purity Delicious dziczyzna 400g+400g PROMOCJA
Fitmin cat Purity Delicious dziczyzna 400g+400g PROMOCJA
29,90zł
29,90zł
--------- Fitmin cat Purity Castrate kurczak 400g+400g PROMOCJA
Fitmin cat Purity Castrate kurczak 400g+400g PROMOCJA
29,90zł
29,90zł
--------- ROYAL CANIN YORKSHIRE TERRIER 28  0.5kg+0.5kg PROMOCJA
ROYAL CANIN YORKSHIRE TERRIER 28 0.5kg+0.5kg PROMOCJA
29,90zł
29,90zł
--------- BAYER FORESTO mała poniżej 8kg 1 szt. TYLKO ODBIÓR
BAYER FORESTO mała poniżej 8kg 1 szt. TYLKO ODBIÓR
93,90zł
83,90zł
--------- BAYER FORESTO duża powyżej 8kg 1 szt. TYLKO ODBIÓR
BAYER FORESTO duża powyżej 8kg 1 szt. TYLKO ODBIÓR
109,90zł
99,90zł
--------- Royal Kitten STERILISED 37 kocięta sterylizowane 400g+400g GRATIS
Royal Kitten STERILISED 37 kocięta sterylizowane 400g+400g GRATIS
22,90zł
22,90zł
--------- Royal Kot STERILISED 37 dla kastratów 10kg+2kg GRATIS
Royal Kot STERILISED 37 dla kastratów 10kg+2kg GRATIS
214,90zł
214,90zł
--------- Royal Kot STERILISED 37 dla kastratów 400g+400 PROMOCJA
Royal Kot STERILISED 37 dla kastratów 400g+400 PROMOCJA
22,90zł
22,90zł
--------- ROYAL CANIN DACHSHUND 28 0.5kg+0.5kg GRATIS
ROYAL CANIN DACHSHUND 28 0.5kg+0.5kg GRATIS
29,90zł
29,90zł
--------- Royal Kot Sensible 33 10kg+2kg
Royal Kot Sensible 33 10kg+2kg
214,90zł
214,90zł
--------- ROYAL CANIN MEDIUM JUNIOR 15kg+3kg PROMOCJA
ROYAL CANIN MEDIUM JUNIOR 15kg+3kg PROMOCJA
209,90zł
209,90zł
--------- Royal Babycat 34 400g+400g PROMOCJA
Royal Babycat 34 400g+400g PROMOCJA
24,90zł
24,90zł
--------- Royal Kitten 36 400g+400g PROMOCJA
Royal Kitten 36 400g+400g PROMOCJA
24,90zł
24,90zł
---------
Bestsellery
01.Royal Kot STERILISED 37 dla kastratów 400g+400 PROMOCJA
02.CATS BEST Original żwirek drewniany dla kota 10l
03.Royal Kot Indoor 27 400g
04.SUPER BENEK UNIWERSALNY 10l
05.ANIMONDA Cat Vom Feinsten kastrat indyk + ser 100g
Recenzje więcej
1 ALL SYSTEMS SZAMPON PROFESSIONAL FORMULA WHITENING  250ml
Szampon wart jest swojej ceny. Jest bardzo wydajny. Dzięki n ..
5 z 5 Gwiazdek!

Copyright © 2005 CDG Poznań
Powered by Webkreacje.pl