Superkarmy.pl - Royal Canin, Eukanuba, Pro Plan ...
   » STRONA GŁÓWNA » Moje Konto  |  Zawarto¶ć koszyka  |  Zamówienie   
Kategorie
PIES

KOT

ZWIERZˇTKA

PREZENTY

PTAKI DZIKIE

Producenci
Nowo¶ci więcej
FLEXI Smycz automatyczna Classic Tape M ta¶ma 5m do 25kg czarna
FLEXI Smycz automatyczna Classic Tape M ta¶ma 5m do 25kg czarna
61,90zł
Wyszukiwanie
 
Wpisz słowo aby wyszukać produkt.
Wyszukiwanie Zaawansowane
Informacje
Jak kupować
Dostawa i wysyłka
Sklepy w Poznaniu
Regulamin sklepu
Kontakt
sklep@superkarmy.pl

tel. 61 855 15 44
tel. 600 466 983

NASZE SKLEPY ZOOLOGICZNE
W POZNANIU


SMOCHOWICE
ul. Chodzieska 29
60-418 Poznań

pn-pt 11.30-18.30
so 10.00-14.00
tel./fax 61 855 15 44
tel. 600 466 983

RATAJE
Os. O¶wiecenia 53
61-208 Poznań

pn-pt 10.30-18.30
tel. 61 887 11 22
tel. 600 466 983

WINOGRADY
Os. Wichrowe Wzgórze paw. 103
( wjazd od
ul. Murawa )
61-699 Poznań

pn-pt 10.30-18.30
tel. 61 66 67 903
tel. 600 466 983

WINOGRADY-NEWA
Os. Wichrowe Wzgórze 121 paw.19
( wjazd od
ul. Połabskiej )
61-699 Poznań

pn-pt 10.30-18.30
tel. 61 630 39 38
tel. 600 466 983

WINOGRADY
Os. Pod Lipami 104 A
( wjazd od
ul. Słowiańskiej )
61-640 Poznań

pn-pt 10.30-18.30
tel. 600 466 983


WINIARY
ul. Pi±tkowska 105
60-648 Poznań

pn-pt 10.30-18.30
tel. 600 466 983
tel. 668 582 988

¦WIERCZEWO
Ul. Leszczyńska 192
61-411 Poznań

pn-pt 10.30-18.30
tel. 61 832 59 27
tel. 600 466 983

STAROŁĘKA
Ul.Starołęcka 235
61-361 Poznań

pn-pt 10.30-18.30
tel. 660 047 608
POLITYKA PRYWATNO¦CI SKLEPU INTERNETOWEGO SUPERKARMY.PL

1. Informacje ogólne

Niniejsza polityka prywatno¶ci Sklepu Internetowego Superkarmy.pl ma charakter informacyjny, co oznacza Ľe nie jest ona żródłem obowi±zków dla Klientów Sklepu ( nie jest więc ani umow± ani regulaminem ). Polityka prywatno¶ci zawiera przede wszystkim wszelkie kwestie zwi±zane z przetwarzaniem danych osobowych w Sklepie Internetowym Superkarmy.pl

2. Kto jest Administratorem danych

Administratorem wszelkich danych osobowych zbieranych za po¶rednictwem Sklepu Internetowego Superkarmy.pl jest Jacek Michalus prowadz±cy działalno¶ć gospodarcz± pod firm± CDG Jacek Michalus. Firma wpisana jest do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalno¶ci Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez Ministra Przedsiębiorczo¶ci i Technologii. Firma posiada nadany nr NIP 782-106-94-56 i REGON 639749424 Adres siedziby firmy i adres korespondencyjny do doręczeń to: ul. Chodzieska 29, 60-418 Poznań. Kontaktować moĽna się z nami takĽe za pomoc± poczty elektronicznej wysyłaj±c korespondencję na adres sklep@Superkarmy.pl

3. Jak dbamy o dane osobowe naszych Klientów

Dane osobowe przetwarzamy zgodnie z obowi±zuj±cymi przepisami prawa, w szczególno¶ci zgodnie z rozporz±dzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi±zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (rozporz±dzenie o ochronie danych) - zwane dalej „RODO”

4. Po co zbieramy dane i jak je przetwarzamy ?

Podstaw± przetwarzania danych osobowych Klienta jest przede wszystkim konieczno¶ć wykonania umowy, której Klient jest stron± lub konieczno¶ć podjęcia na jego Ľ±danie działań przed jej zawarciem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) Innymi słowy – podanie okre¶lonych danych osobowych podczas procesu zakładania konta w naszym sklepie, a póżniej podczas dokonywania zakupów niezbędne jest by¶my mogli wywi±zać się z umowy tzn. by¶my mogli dostarczyć Ci zamówione produkty lub umoĽliwić Ci ich odbiór w naszych sklepach stacjonarnych po uprzedniej ich rezerwacji. Twoje dane przetwarzać będziemy w całym procesie dokonywania zakupów w naszym sklepie. Oznacza to między innymi: zawarcie i realizację umowy sprzedaĽy, rezerwację produktów lub podjęcie działań na Ľ±danie przyszłego Klienta przed jej zawarciem (Twoje dane osobowe s± nam potrzebne do realizacji Twojego zamówienia i wykonania zawartej umowy – w szczególno¶ci potwierdzenia jego złoĽenia oraz zarezerwowania lub wysłania do Ciebie wybranego produktu, jak równieĽ w razie potrzeby skontaktowania się z Tob± w tej sprawie), przyjmowanie i rozpatrywanie reklamacji, dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami, równieĽ osób trzecich, wypełnienie obowi±zków prawnych wynikaj±cych z przepisów, np. podatkowych i rachunkowych, zwłaszcza w przypadku umów odpłatnych, prowadzenie korespondencji z Tob±, w tym udzielania odpowiedzi na wiadomo¶ci od Ciebie.

5. Z jakich informacji o Tobie korzystamy?

Do wypełnienia umowy niezbędne s± dane zawarte w formularzu rejestracji - w szczególno¶ci: imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowo¶ć, kraj), adres zamieszkania/prowadzenia działalno¶ci/siedziby [jeĽeli jest inny niĽ adres dostawy], a w przypadku Klientów niebęd±cych konsumentami dodatkowo nazwa firmy oraz numer identyfikacji podatkowej - NIP )

6. Komu przekazujemy Twoje dane ?

Realizuj±c proces sprzedaĽ musimy korzystać z usług podmiotów zewnętrznych. Oczywi¶cie w trosce o Twoje dane korzystamy tylko z podmiotów gwarantuj±cych spełnianie wszelkich standardów wynikaj±cych z RODO. Twoje dane mog± więc być przekazywane podmiotowi obsługuj±cemu płatno¶ci elektroniczne ( je¶li z nich skorzystasz ), firmie kurierskiej ( je¶li zamówienie będzie wysyłane ), dostawcy usług informatycznych, dostawcy oprogramowania komputerowego do prowadzenia Sklepu Internetowego, dostawcy poczty elektronicznej i hostingu oraz dostawcy oprogramowania do zarz±dzania firm±. Twoje dane udostępniamy jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejsz± polityk± prywatno¶ci.

7. Jak długo przechowujemy Twoje dane ?

Twoje dane osobowe mog± być przechowywane przez okres korzystania ze sklepu Superkarmy.pl (przy czym mog± zostać usunięte po trzech latach od Twojej ostatniej aktywno¶ci w sklepie ), a je¶li zwi±zane s± z technologi± cookies i podobnymi, w zaleĽno¶ci od kwestii technicznych, do czasu usunięcia tych plików przy pomocy ustawień przegl±darki / urz±dzenia (przy czym usunięcie plików nie zawsze jest toĽsame z usunięciem Danych Osobowych uzyskanych za po¶rednictwem tych plików, st±d moĽliwo¶ć sprzeciwu). JeĽeli przetwarzanie danych uzaleĽnione jest od Twojej zgody to mog± być przetwarzane dopóki nie zostanie ona cofnięta. W kaĽdym przypadku Twoje dane będ± przechowywane równieĽ wtedy, gdy przepisy prawa (np. księgowe lub podatkowe) będ± zobowi±zywać Administratora do ich przetwarzania. Dane osobowe będziemy przechowywać dłuĽej na wypadek, gdyby Klient miał wobec Administratora jakiekolwiek roszczenia, w celu dochodzenia roszczeń przez Administratora, b±dż w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami osób trzecich, przez okres ich przedawnienia okre¶lony przepisami prawa, w szczególno¶ci kodeksu cywilnego. W zaleĽno¶ci od zakresu Danych Osobowych i celów ich przetwarzania mog± być więc one przechowywane przez róĽny okres. W kaĽdym przypadku decyduje dłuĽszy termin przechowywania Danych Osobowych.

8. Czy Twoje dane podlegaj± profilowaniu ?

Nie - nie prowadzimy profilowania Twoich danych.

9. Czy Twoje dane s± przekazywane równieĽ do państw trzecich (spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego)?

Nie - Twoje dane nie s± przekazywane do Państw trzecich.

10. Twoje prawa w zakresie ochrony danych osobowych

W kaĽdym czasie przysługuje Ci prawo do:

- wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
- przenoszenia Danych Osobowych, które dostarczył Administratorowi i które s± przetwarzane w sposób zautomatyzowany, a przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub na podstawie umowy, np. do innego administratora;
- dostępu do Danych Osobowych (w tym np. otrzymania informacji, które Dane Osobowe s± przetwarzane);
- Ľ±dania sprostowania i ograniczenia przetwarzania (np. je¶li Dane Osobowe s± nieprawidłowe) lub usunięcia Danych Osobowych (np. w przypadku, gdy były one przetwarzane niezgodnie z prawem);
- cofnięcia kaĽdej wyraĽonej Administratorowi zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez Administratora zgodnie z prawem przed jej cofnięciem.
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dotycz±cych go Danych Osobowych dokonywanego w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub strony trzeciej, w tym w szczególno¶ci wobec przetwarzania na potrzeby marketingu, w tym profilowania (jeĽeli nie ma innych waĽnych prawnie uzasadnionych podstaw przetwarzania nadrzędnych wobec interesów Klienta).

11. Pliki Cookies i podobne technologie

Dla Państwa wygody sklep Superkarmy.pl prowadzony przez CDG Jacek Michalus z siedzib± w Poznaniu, ul. Chodzieska 29, 60-418 Poznań moĽe uĽywa plików cookies i podobnych technologii m.in. po to, by dostosować jego działanie do potrzeb uĽytkowników oraz w celach statystycznych. Cookies to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedza internauta, do urz±dzenia internauty. Cookies uĽywaj± teĽ serwisy, do których się odwołujemy np. Facebook. W przegl±darce internetowej moĽna zmienić ustawienia dotycz±ce cookies. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowanych tu cookies. Sklep Superkarmy.pl stosuje cookies wydajno¶ciowe, czyli słuĽ±ce do zbierania informacji o sposobie korzystania ze strony, by lepiej działała, oraz funkcjonalne, czyli pozwalaj±ce ?pamiętać? o ustawieniach uĽytkownika). To np.: - cookies google-analytics.com ? statystyki dla strony www.Superkarmy.pl - cokies sesyjne (wygasaj± po zakończeniu sesji). Serwisy obce, z których materiały przedstawiamy np. firmy Royal Canin, mog± takĽe uĽywać cookies, które umoĽliwiaj± logowanie się, oraz słuĽ± dostarczaniu reklam odpowiadaj±cych upodobaniom i zachowaniom uĽytkownika. Poziom ochrony przed cookies moĽna ustawić w swojej przegl±darce internetowej ? aĽ do całkowitego blokowania plików cookies. Zwiększa to poziom bezpieczeństwa i ochrony danych, ale moĽe takĽe uniemoĽliwiać niektóre funkcje, np. logowanie do strony www.Superkarmy.pl lub dokonywanie zakupów w naszym sklepie internetowym. Jak zmienia się ustawienia w Państwa przegl±darce znajdziecie Państwo w jej plikach pomocy.

12. Jak zabezpieczamy Twoje dane?

Administrator uwzględniaj±c stan wiedzy technicznej, koszt wdraĽania oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolno¶ci osób fizycznych o róĽnym prawdopodobieństwie wyst±pienia i wadze zagroĽenia, stosuje odpowiednie ¶rodki techniczne i organizacyjne zapewniaj±ce ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiedni± do zagroĽeń oraz kategorii danych objętych ochron±, a w szczególno¶ci zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupowaĽnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnion±, przetwarzaniem z naruszeniem obowi±zuj±cych przepisów oraz zmian±, utrat±, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Oczywi¶cie ze względów bezpieczeństwa nie moĽemy szczegółowo opisać jakie stosujemy zabezpieczenia.

13. Postanowienia końcowe

Niniejsza wersja Polityki obowi±zuje od dnia 24.05.2018 roku. Oczywi¶cie zastrzegamy sobie prawo do jej zmian w sytuacji gdy zmieni± się przepisy prawne czy teĽ wprowadzone zostan± do naszego sklepu nowe rozwi±zania technologiczne. KaĽdorazowa zmiana zostanie wyrażnie oznaczona now± dat± obowi±zywania kolejnej wersji.
Kontynuuj
Koszyk więcej
...jest pusty
Polityka Prywatno¶ci

Dostawa,Płatno¶ć

Zaloguj się
Adres E-mail:
Hasło:

Nie pamiętasz hasła?

Bezpieczne logowanie

Nowe konto
Sklepy - Poznań

Dowóz - Poznań

Bestsellery
01.Royal Kot STERILISED 37 dla kastratów 400g
02.CATS BEST Original żwirek drewniany dla kota 10l
03.Royal Kot Indoor 27 400g
04.SUPER BENEK UNIWERSALNY 10l
05.ANIMONDA Cat Vom Feinsten kastrat indyk + ser 100g
Recenzje więcej
1 ALL SYSTEMS SZAMPON PROFESSIONAL FORMULA WHITENING  250ml
Szampon wart jest swojej ceny. Jest bardzo wydajny. Dzięki n ..
5 z 5 Gwiazdek!

Copyright © 2005 CDG Poznań
Powered by Webkreacje.pl