Superkarmy.pl - Royal Canin, Eukanuba, Pro Plan ...
   » STRONA GúËWNA » Moje Konto  |  ZawartoŠ koszyka  |  Zamˇwienie   
Kategorie
PIES

KOT

ZWIERZíTKA

PREZENTY

PTAKI DZIKIE

Producenci
NowoÂci wiŕcej
FLEXI Smycz automatyczna Classic Tape M taÂma 5m do 25kg czarna
FLEXI Smycz automatyczna Classic Tape M taÂma 5m do 25kg czarna
61,90z│
Wyszukiwanie
 
Wpisz s│owo aby wyszukaŠ produkt.
Wyszukiwanie Zaawansowane
Informacje
Jak kupowaŠ
Dostawa i wysy│ka
Sklepy w Poznaniu
Regulamin sklepu
Kontakt
sklep@superkarmy.pl

tel. 61 855 15 44
tel. 600 466 983

NASZE SKLEPY ZOOLOGICZNE
W POZNANIU


SMOCHOWICE
ul. Chodzieska 29
60-418 Pozna˝

pn-pt 11.30-18.30
so 10.00-14.00
tel./fax 61 855 15 44
tel. 600 466 983

RATAJE
Os. OÂwiecenia 53
61-208 Pozna˝

pn-pt 10.30-18.30
tel. 61 887 11 22
tel. 600 466 983

WINOGRADY
Os. Wichrowe Wzgˇrze paw. 103
( wjazd od
ul. Murawa )
61-699 Pozna˝

pn-pt 10.30-18.30
tel. 61 66 67 903
tel. 600 466 983

WINOGRADY-NEWA
Os. Wichrowe Wzgˇrze 121 paw.19
( wjazd od
ul. Po│abskiej )
61-699 Pozna˝

pn-pt 10.30-18.30
tel. 61 630 39 38
tel. 600 466 983

WINOGRADY
Os. Pod Lipami 104 A
( wjazd od
ul. S│owia˝skiej )
61-640 Pozna˝

pn-pt 10.30-18.30
tel. 600 466 983


WINIARY
ul. Pi▒tkowska 105
60-648 Pozna˝

pn-pt 10.30-18.30
tel. 600 466 983
tel. 668 582 988

ŽWIERCZEWO
Ul. Leszczy˝ska 192
61-411 Pozna˝

pn-pt 10.30-18.30
tel. 61 832 59 27
tel. 600 466 983

STAROú╩KA
Ul.Staro│ŕcka 235
61-361 Pozna˝

pn-pt 10.30-18.30
tel. 660 047 608
POLITYKA PRYWATNOŽCI SKLEPU INTERNETOWEGO SUPERKARMY.PL

1. Informacje ogˇlne

Niniejsza polityka prywatnoÂci Sklepu Internetowego Superkarmy.pl ma charakter informacyjny, co oznacza ╝e nie jest ona ┐rˇd│em obowi▒zkˇw dla Klientˇw Sklepu ( nie jest wiŕc ani umow▒ ani regulaminem ). Polityka prywatnoÂci zawiera przede wszystkim wszelkie kwestie zwi▒zane z przetwarzaniem danych osobowych w Sklepie Internetowym Superkarmy.pl

2. Kto jest Administratorem danych

Administratorem wszelkich danych osobowych zbieranych za poÂrednictwem Sklepu Internetowego Superkarmy.pl jest Jacek Michalus prowadz▒cy dzia│alnoŠ gospodarcz▒ pod firm▒ CDG Jacek Michalus. Firma wpisana jest do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia│alnoÂci Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez Ministra PrzedsiŕbiorczoÂci i Technologii. Firma posiada nadany nr NIP 782-106-94-56 i REGON 639749424 Adres siedziby firmy i adres korespondencyjny do dorŕcze˝ to: ul. Chodzieska 29, 60-418 Pozna˝. KontaktowaŠ mo╝na siŕ z nami tak╝e za pomoc▒ poczty elektronicznej wysy│aj▒c korespondencjŕ na adres sklep@Superkarmy.pl

3. Jak dbamy o dane osobowe naszych Klientˇw

Dane osobowe przetwarzamy zgodnie z obowi▒zuj▒cymi przepisami prawa, w szczegˇlnoÂci zgodnie z rozporz▒dzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osˇb fizycznych w zwi▒zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep│ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (rozporz▒dzenie o ochronie danych) - zwane dalej äRODOö

4. Po co zbieramy dane i jak je przetwarzamy ?

Podstaw▒ przetwarzania danych osobowych Klienta jest przede wszystkim koniecznoŠ wykonania umowy, ktˇrej Klient jest stron▒ lub koniecznoŠ podjŕcia na jego ╝▒danie dzia│a˝ przed jej zawarciem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) Innymi s│owy ľ podanie okreÂlonych danych osobowych podczas procesu zak│adania konta w naszym sklepie, a pˇ┐niej podczas dokonywania zakupˇw niezbŕdne jest byÂmy mogli wywi▒zaŠ siŕ z umowy tzn. byÂmy mogli dostarczyŠ Ci zamˇwione produkty lub umo╝liwiŠ Ci ich odbiˇr w naszych sklepach stacjonarnych po uprzedniej ich rezerwacji. Twoje dane przetwarzaŠ bŕdziemy w ca│ym procesie dokonywania zakupˇw w naszym sklepie. Oznacza to miŕdzy innymi: zawarcie i realizacjŕ umowy sprzeda╝y, rezerwacjŕ produktˇw lub podjŕcie dzia│a˝ na ╝▒danie przysz│ego Klienta przed jej zawarciem (Twoje dane osobowe s▒ nam potrzebne do realizacji Twojego zamˇwienia i wykonania zawartej umowy ľ w szczegˇlnoÂci potwierdzenia jego z│o╝enia oraz zarezerwowania lub wys│ania do Ciebie wybranego produktu, jak rˇwnie╝ w razie potrzeby skontaktowania siŕ z Tob▒ w tej sprawie), przyjmowanie i rozpatrywanie reklamacji, dochodzenie roszcze˝ i obrona przed roszczeniami, rˇwnie╝ osˇb trzecich, wype│nienie obowi▒zkˇw prawnych wynikaj▒cych z przepisˇw, np. podatkowych i rachunkowych, zw│aszcza w przypadku umˇw odp│atnych, prowadzenie korespondencji z Tob▒, w tym udzielania odpowiedzi na wiadomoÂci od Ciebie.

5. Z jakich informacji o Tobie korzystamy?

Do wype│nienia umowy niezbŕdne s▒ dane zawarte w formularzu rejestracji - w szczegˇlnoÂci: imiŕ i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowoŠ, kraj), adres zamieszkania/prowadzenia dzia│alnoÂci/siedziby [je╝eli jest inny ni╝ adres dostawy], a w przypadku Klientˇw niebŕd▒cych konsumentami dodatkowo nazwa firmy oraz numer identyfikacji podatkowej - NIP )

6. Komu przekazujemy Twoje dane ?

Realizuj▒c proces sprzeda╝ musimy korzystaŠ z us│ug podmiotˇw zewnŕtrznych. OczywiÂcie w trosce o Twoje dane korzystamy tylko z podmiotˇw gwarantuj▒cych spe│nianie wszelkich standardˇw wynikaj▒cych z RODO. Twoje dane mog▒ wiŕc byŠ przekazywane podmiotowi obs│uguj▒cemu p│atnoÂci elektroniczne ( jeÂli z nich skorzystasz ), firmie kurierskiej ( jeÂli zamˇwienie bŕdzie wysy│ane ), dostawcy us│ug informatycznych, dostawcy oprogramowania komputerowego do prowadzenia Sklepu Internetowego, dostawcy poczty elektronicznej i hostingu oraz dostawcy oprogramowania do zarz▒dzania firm▒. Twoje dane udostŕpniamy jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbŕdnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejsz▒ polityk▒ prywatnoÂci.

7. Jak d│ugo przechowujemy Twoje dane ?

Twoje dane osobowe mog▒ byŠ przechowywane przez okres korzystania ze sklepu Superkarmy.pl (przy czym mog▒ zostaŠ usuniŕte po trzech latach od Twojej ostatniej aktywnoÂci w sklepie ), a jeÂli zwi▒zane s▒ z technologi▒ cookies i podobnymi, w zale╝noÂci od kwestii technicznych, do czasu usuniŕcia tych plikˇw przy pomocy ustawie˝ przegl▒darki / urz▒dzenia (przy czym usuniŕcie plikˇw nie zawsze jest to╝same z usuniŕciem Danych Osobowych uzyskanych za poÂrednictwem tych plikˇw, st▒d mo╝liwoŠ sprzeciwu). Je╝eli przetwarzanie danych uzale╝nione jest od Twojej zgody to mog▒ byŠ przetwarzane dopˇki nie zostanie ona cofniŕta. W ka╝dym przypadku Twoje dane bŕd▒ przechowywane rˇwnie╝ wtedy, gdy przepisy prawa (np. ksiŕgowe lub podatkowe) bŕd▒ zobowi▒zywaŠ Administratora do ich przetwarzania. Dane osobowe bŕdziemy przechowywaŠ d│u╝ej na wypadek, gdyby Klient mia│ wobec Administratora jakiekolwiek roszczenia, w celu dochodzenia roszcze˝ przez Administratora, b▒d┐ w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami osˇb trzecich, przez okres ich przedawnienia okreÂlony przepisami prawa, w szczegˇlnoÂci kodeksu cywilnego. W zale╝noÂci od zakresu Danych Osobowych i celˇw ich przetwarzania mog▒ byŠ wiŕc one przechowywane przez rˇ╝ny okres. W ka╝dym przypadku decyduje d│u╝szy termin przechowywania Danych Osobowych.

8. Czy Twoje dane podlegaj▒ profilowaniu ?

Nie - nie prowadzimy profilowania Twoich danych.

9. Czy Twoje dane s▒ przekazywane rˇwnie╝ do pa˝stw trzecich (spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego)?

Nie - Twoje dane nie s▒ przekazywane do Pa˝stw trzecich.

10. Twoje prawa w zakresie ochrony danych osobowych

W ka╝dym czasie przys│uguje Ci prawo do:

- wniesienia skargi do Prezesa Urzŕdu Ochrony Danych Osobowych;
- przenoszenia Danych Osobowych, ktˇre dostarczy│ Administratorowi i ktˇre s▒ przetwarzane w sposˇb zautomatyzowany, a przetwarzanie odbywa siŕ na podstawie zgody lub na podstawie umowy, np. do innego administratora;
- dostŕpu do Danych Osobowych (w tym np. otrzymania informacji, ktˇre Dane Osobowe s▒ przetwarzane);
- ╝▒dania sprostowania i ograniczenia przetwarzania (np. jeÂli Dane Osobowe s▒ nieprawid│owe) lub usuniŕcia Danych Osobowych (np. w przypadku, gdy by│y one przetwarzane niezgodnie z prawem);
- cofniŕcia ka╝dej wyra╝onej Administratorowi zgody w dowolnym momencie, przy czym cofniŕcie zgody nie wp│ywa na przetwarzanie dokonywane przez Administratora zgodnie z prawem przed jej cofniŕciem.
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dotycz▒cych go Danych Osobowych dokonywanego w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesˇw Administratora lub strony trzeciej, w tym w szczegˇlnoÂci wobec przetwarzania na potrzeby marketingu, w tym profilowania (je╝eli nie ma innych wa╝nych prawnie uzasadnionych podstaw przetwarzania nadrzŕdnych wobec interesˇw Klienta).

11. Pliki Cookies i podobne technologie

Dla Pa˝stwa wygody sklep Superkarmy.pl prowadzony przez CDG Jacek Michalus z siedzib▒ w Poznaniu, ul. Chodzieska 29, 60-418 Pozna˝ mo╝e u╝ywa plikˇw cookies i podobnych technologii m.in. po to, by dostosowaŠ jego dzia│anie do potrzeb u╝ytkownikˇw oraz w celach statystycznych. Cookies to niewielkie pliki tekstowe wysy│ane przez serwis internetowy, ktˇry odwiedza internauta, do urz▒dzenia internauty. Cookies u╝ywaj▒ te╝ serwisy, do ktˇrych siŕ odwo│ujemy np. Facebook. W przegl▒darce internetowej mo╝na zmieniŠ ustawienia dotycz▒ce cookies. Brak zmiany tych ustawie˝ oznacza akceptacjŕ dla stosowanych tu cookies. Sklep Superkarmy.pl stosuje cookies wydajnoÂciowe, czyli s│u╝▒ce do zbierania informacji o sposobie korzystania ze strony, by lepiej dzia│a│a, oraz funkcjonalne, czyli pozwalaj▒ce ?pamiŕtaŠ? o ustawieniach u╝ytkownika). To np.: - cookies google-analytics.com ? statystyki dla strony www.Superkarmy.pl - cokies sesyjne (wygasaj▒ po zako˝czeniu sesji). Serwisy obce, z ktˇrych materia│y przedstawiamy np. firmy Royal Canin, mog▒ tak╝e u╝ywaŠ cookies, ktˇre umo╝liwiaj▒ logowanie siŕ, oraz s│u╝▒ dostarczaniu reklam odpowiadaj▒cych upodobaniom i zachowaniom u╝ytkownika. Poziom ochrony przed cookies mo╝na ustawiŠ w swojej przegl▒darce internetowej ? a╝ do ca│kowitego blokowania plikˇw cookies. Zwiŕksza to poziom bezpiecze˝stwa i ochrony danych, ale mo╝e tak╝e uniemo╝liwiaŠ niektˇre funkcje, np. logowanie do strony www.Superkarmy.pl lub dokonywanie zakupˇw w naszym sklepie internetowym. Jak zmienia siŕ ustawienia w Pa˝stwa przegl▒darce znajdziecie Pa˝stwo w jej plikach pomocy.

12. Jak zabezpieczamy Twoje dane?

Administrator uwzglŕdniaj▒c stan wiedzy technicznej, koszt wdra╝ania oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolnoÂci osˇb fizycznych o rˇ╝nym prawdopodobie˝stwie wyst▒pienia i wadze zagro╝enia, stosuje odpowiednie Ârodki techniczne i organizacyjne zapewniaj▒ce ochronŕ przetwarzanych danych osobowych odpowiedni▒ do zagro╝e˝ oraz kategorii danych objŕtych ochron▒, a w szczegˇlnoÂci zabezpiecza dane przed ich udostŕpnieniem osobom nieupowa╝nionym, zabraniem przez osobŕ nieuprawnion▒, przetwarzaniem z naruszeniem obowi▒zuj▒cych przepisˇw oraz zmian▒, utrat▒, uszkodzeniem lub zniszczeniem. OczywiÂcie ze wzglŕdˇw bezpiecze˝stwa nie mo╝emy szczegˇ│owo opisaŠ jakie stosujemy zabezpieczenia.

13. Postanowienia ko˝cowe

Niniejsza wersja Polityki obowi▒zuje od dnia 24.05.2018 roku. OczywiÂcie zastrzegamy sobie prawo do jej zmian w sytuacji gdy zmieni▒ siŕ przepisy prawne czy te╝ wprowadzone zostan▒ do naszego sklepu nowe rozwi▒zania technologiczne. Ka╝dorazowa zmiana zostanie wyra┐nie oznaczona now▒ dat▒ obowi▒zywania kolejnej wersji.
Kontynuuj
Koszyk wiŕcej
...jest pusty
Polityka PrywatnoÂci

Dostawa,P│atnoŠ

Zaloguj siŕ
Adres E-mail:
Has│o:

Nie pamiŕtasz has│a?

Bezpieczne logowanie

Nowe konto
Sklepy - Pozna˝

Dowˇz - Pozna˝

Promocje wiŕcej
ROYAL CANIN YORKSHIRE TERRIER 28  0.5kg+0.5kg PROMOCJA
ROYAL CANIN YORKSHIRE TERRIER 28 0.5kg+0.5kg PROMOCJA
29,90z│
29,90z│
--------- ROYAL CANIN DACHSHUND 28 0.5kg+0.5kg GRATIS
ROYAL CANIN DACHSHUND 28 0.5kg+0.5kg GRATIS
29,90z│
29,90z│
--------- Royal Kot Sensible 33 10kg
Royal Kot Sensible 33 10kg
214,90z│
214,90z│
--------- ROYAL CANIN MEDIUM JUNIOR 15kg+3kg PROMOCJA
ROYAL CANIN MEDIUM JUNIOR 15kg+3kg PROMOCJA
209,90z│
209,90z│
--------- Royal Babycat 34 400g
Royal Babycat 34 400g
19,90z│
24,90z│
--------- Royal Kitten 36 400g+400g PROMOCJA
Royal Kitten 36 400g+400g PROMOCJA
24,90z│
24,90z│
---------
Bestsellery
01.Royal Kot STERILISED 37 dla kastratˇw 400g
02.CATS BEST Original ┐wirek drewniany dla kota 10l
03.Royal Kot Indoor 27 400g
04.SUPER BENEK UNIWERSALNY 10l
05.ANIMONDA Cat Vom Feinsten kastrat indyk + ser 100g
Recenzje wiŕcej
TRIXIE Tran z dorsza 250ml 2997
Tran z dorsza ma tyle zalet, ┐e d│ugo mo┐na by by│o o nim pi ..
5 z 5 Gwiazdek!

Copyright © 2005 CDG Pozna˝
Powered by Webkreacje.pl